İlgili Kanun

2547 sayılı yükseköğretim kanunun 46.maddesinin son fıkrası (ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) (değişik:rg-10/07/2009-27284): “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenen ücret, yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar maliye bakanlığının görüşü üzerine yükseköğretim kurulu tarafından belirlenir.”

Uşak Üniversitesi Kısmı Zamanlı Yönergesi için tıklayınız..   

 

 

 


Oluşturma: 04 Ocak 2018