1 -  KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

     Yönetmelik

     Etik Değer ve Dürüstlük

     Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

     Dai. Bşk. Organizasyon Şeması

     Ünvan Bazlı Görev Tanımları

     Misyon, Vizyon ve Görevler

     Hassas Görevler

     Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

     Bütün Personel Sorumlulukları

 Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

     Personel Yeterliliği ve Performansı

Standart 4 - Yetki Devri

     Yetki Devri 

2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart 5 - Planlama ve Programlama

     Planlama ve  Programlama

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

     Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

     Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

     Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 

     Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İş Akışları 

Standart 9- Görevler Ayrılığı

     Görevler Ayrılığı

Standart 10- Hiyararşik Kontroller

     Hiyararşik Kontroller

Standart 11- Faaliyetlerin Sürekliliği 

     Faaliyetlerin Sürekliliği

Standart 12- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

     Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart 13 - Bilgi ve İletişim

     Bilgi  ve İletişim

Standart 14 - Raporlama

     Ek 1 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Hazırlama Süreci

     Ek 2 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Formatı

     Ek 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

     Ek 4 Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

     Ek 5 Faaliyet Raporu Formatı

     Ek 6 Raporlama

Standart 15- Kayıt ve Dosyalama Sistemi

     Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart 16- Hata Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 

     Hata Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5 - İZLEME STANDARTLARI

Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

     İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart 18 - İç Denetim

     İç Denetim

     Eylem Planı

     Ön Mali Kontrol Uygun Görüş Formu

 

 

 

      

 

 


Oluşturma: 26 Aralık 2017