Satın Alma - İhale Birimi

Görevlerin yerine getirilmesinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerine uyarak, SKS Daire Başkanlığının tüm ihtiyaçlarını Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satın alma işlemlerini yapmaktadır.

 

Tahakkuk Birimi

İhale ve Satın alma Biriminin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğu mal veya hizmet alımlarının son aşamasıdır. Tüm alınan mal veya hizmetlerin fatura takiplerini yapıp,  ödeme emri belgelerini hazırlayarak  ilgili birime  gönderir. Dairenin Bütçe ve Öz gelirlerinin takibini  yapar. Sürekli işçi maaşı, mesai, sosyal yardımlar, yolluk, SGK primleri vb özlük hakkı ödeme iş ve işlemlerini koordine edip , ödemelerin yasal süresinde yapılmasını sağlar. Görevlendirilmiş bulunan personel ve öğrencilerin yolluk bordrolarını hazırlar. Kısmi Zamanlı çalıştırılan Üniversitemiz öğrencilerinin aylık ücretlerinin takibi ve hazırlanmasını gerçekleştirir. Öğrencilerin sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları ile görev avanslarına  ilişkin giderlerin ödeme işlemlerini yapar.

 

Ayniyat Birimi

Depo birimi sistemli ve güvenli bir şekilde depoya giren malzemeleri sayarak ve kontrollerini yaparak teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda kullanıma verilinceye kadar malzemeleri muhafaza eden, deponun düzenini ve temizliğini sağlayan, malzemelerin stok kontrolünü doğru şekilde yapan, Taşınır Mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, malzemelerin sevk ve idaresinde üst birim yetkililerinin uygun görüşü ile tutanak karşılığı teslimini sağlayan, raf ömrü dolmuş malzemelerin düşüm işlemlerini yapan ilgili birimdir.