A. Yolluk Harcamaları Ödeme İşlemleri

Üniversitemiz topluluk öğrencilerine, davetli olarak katılan konuklara, Spor turnuvalarına katılım gösteren sporcu kafileye, görevlendirme kapsamında Başkanlığımız bünyesinde görev alan idari personele ve nakil gelen idari personele yolluk harcırah ödemesi yapılmaktadır.

• Geçici görevlendirilen idari personel için yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenmesi işlemleri 

• Geçici görevlendirilen etkinlik ve spor turnuvaları kapsamında konukların, topluluk öğrencilerinin ve sporcu öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenmesi işlemleri 

• Sürekli görevlendirilen naklen gelen ve idari personel için yurt içi sürekli görev yolluklarının ödenmesi işlemleri 

• Diğer Etkinlikler kapsamında (Milli bayramlar, Bahar Şenlikleri, Fakülte bütçesinin yeterli olmadığı konferans seminer vs. kapsamında yapılan yolluk ödemeleri) yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenmesi işlemleri tahakkuk birimi tarafından yerine getirilir. 

 

a. Geçici görev yolluk ödemesi için gerekli evraklar

- Ulaşım rayiç bedel üzerinden varsa bilet üzerinden ödenir. (2018 Rayiç Bedel Listesi için tıklayınız...)

- Konaklama Faturası

- Sporculara ödenen yolluğa ait esaslar. (Resmi Gazete 18808 sayılı kanun / Sporcu kafilesi için gerekli evrak)

- Yurtiçi geçiçi görev yolluğu formu (MYHBY/Örnek:28) (indirmek için tıklayınız...)

- Rektörlük Olur’ u / Yönetim Kurul Kararı

 

b. Sürekli görev yolluk ödemesi için gerekli evraklar

- Dilekçe

- Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

- Personel nakil bildirimi

- Yurtiçi sürekli görev yolluğu formu (MYHBY/Örnek:28) (indirmek için tıklayınız...)

- Ulaşım rayiç bedel üzerinden varsa bilet üzerinden ödenir (indirmek için tıklayınız...)

- İkametgâh adresi veya adres beyanı formu ödeme belgesine bağlanır.

 

c. İş akış prosedürleri ve iş akış şeması

- Yolluk ödemesi iş akış prosedürü (indirmek için tıklayınız...)

- Yurtiçi geçiçi yolluk ödemesi iş akış şeması (indirmek için tıklayınız...)

- Yurtiçi sürekli yolluk ödemesi iş akış şeması (indirmek için tıklayınız...)

 

d. Faaliyet Raporları

- 2018 Yılı Faaliyet Raporu

- 2017 Yılı Faaliyet Raporu

- 2016 Yılı Faaliyet Raporu

- 2015 Yılı Faaliyet Raporu

 

B. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ve Bütçesi

2018 yılı için 840.000,00 TL, Bütçe Ayrılmış olup, çalışma saati 2018 yılı asgari ücretinin belirlenmesinden sonra, asgari ücrete endeksli olarak (  Brüt asgari ücret / 30 / 7,5 ) belirlenip Yönetim Kurulu Kararına (17.01.2018 tarih ve 2018/17 karar sayılı yönetim kurulu kararına istinaden saat ücreti 9,04.-TL olarak) istinaden uygulanmaya başlanmıştır. 2018 yılı için çalıştırılması planlanan Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayımız 207’dir.

Aynı zamanda Kısmi zamanlı öğrencilerimizin,  Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak çalıştıkları süre boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yanında ailelerinden ya da başka bir sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

 

a. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının Amacı

Uşak üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine destek olmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

 

b. İlgili Kanun

2547 sayılı yükseköğretim kanunun 46.maddesinin son fıkrası (ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) (değişik:rg-10/07/2009-27284): “yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını taşıyanlara öncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiyaç duyulan öğrenciler, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilir. Bu şekilde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı iş kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalışma karşılığı ödenen ücret, yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesini veya aynı kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılmasını gerektirmez. Kısmi zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ile diğer usul ve esaslar maliye bakanlığının görüşü üzerine yükseköğretim kurulu tarafından belirlenir.”

Uşak Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız..   

 

c. Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Maaş Ödemeleri

Fakülte/yüksekokul/enstitü veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 17’ si mesai saati bitimine kadar sağlık kültür ve spor daire başkanlığı’ na gönderirler. SGK işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve strateji daire başkanlığı’ na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

Çalışan öğrencilerimize ödenecek saat ücreti, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından, 4857 Sayılı İş Kanununun 16 yaşından büyük işçiler için belirlemiş olduğu asgari ücretin saat ücreti ile aynı olarak kararlaştırılmıştır.

 

d. Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesine ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına göre birimlerimizde çalıştırılacak olan kısmi zamanlı öğrencilerin çalışmaya başlamadan bir gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gelerek Sosyal Güvenlik Kurumuna girişlerini yaptırmaları gerekmektedir. Birimler tarafından hazırlanan puantaj kayıtları her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışma saatlerini gösterecek şekilde günlük 5 ve haftalık 15 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Öğrenci maaşları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun 20.08.2009 tarih ve 27325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin ve sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık primlerinin zamanında ödenebilmesi için birimlerin düzenlemiş olduğu öğrenci puantaj kayıtlarının en geç ayın 17’ si mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu çıkışlarının yapılabilmesi için öğrenci çalıştıran birimlerin, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile durumu bildirmeleri gerekmektedir.

 

e. Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışma Koşulları

1-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süreleri günde 5 saat, haftada en çok 15 saattir.

2-Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir.

3-Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışmak zorundadır.

4-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

5-Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,,  diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.

6-Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere puantaj kayıtlarına göre 1 saatlik çalışma karşılığı olarak asgari ücret saat ücreti ödenir.(01.01.2018 tarihi itibariyle brüt ……TL)

 

f. Gerekli Formlar

Aile Durumu Bildirimi Formu   

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Akdi   

Kısmi Zamanlı Öğrenci İşten Ayrılış Listesi    

Sağlık Güvencesi Gösterir Formu   

 

C-KATKI PAYI AYRIŞTIRMASI

2017/10918   Bakanlar Kurulu Karar Sayılı yazısına istinaden; (2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumlarında Cari Hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı paylarının ve ücretlerinin tespitine dair Karar’ ın yürürlüğe konulması Milli Eğitim Bakanlığının 19/9/2017 tarih ve 14212802 sayılı yazısı üzerine 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesi ile 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre, Bakanlar kurulunca 22/09/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır). Bakanlar kurulu kararının 4. Maddesinde öğrenim ücretlerinin kullanılması başlıklı yazının alt bendinde “ ikinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerde kullanılır. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen Usul ve Esaslara göre kullanılır. Buna göre;

2015 yılında öğrencilerden 9.787.648,66 TL.- toplanan katkı payı toplanmış olup, gerekli dağılım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.( %10 SKS Payı, %27 Rektörlük Özel Kalem ve İdari Mali İşler ,% 63 Okul Payı).

2016 yılında öğrencilerden 11.170.529,81 TL.- toplanan katkı payı toplanmış olup, gerekli dağılım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.( %10 SKS Payı, %27 Rektörlük Özel Kalem ve İdari Mali İşler ,% 63 Okul Payı).

2017 yılında öğrencilerden 12.099.760,93 TL.- toplanan katkı payı toplanmış olup, gerekli dağılım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.( %10 SKS Payı, %27 Rektörlük Özel Kalem ve İdari Mali İşler ,% 63 Okul Payı).